Nawoływanie do zniesienia kapitalistycznych różnic społecznych, wprowadzenie powszechnie obowiązującej zasady jedności oraz równości, powszechność i wspólnota środków produkcji, sprawiedliwy podział dóbr oraz rewolucyjny charakter walk „ o lepszy byt” pozbawiony elementów różnicowania warstw społeczeństwa to cechy charakterystyczne dla okresu komunizmu. Jak ten jeden z kluczowych ustrojów politycznych zrodził się i rozwijał? Zapraszamy do lektury poniższych fragmentów.
Zacznijmy do krótkiej wzmianki o tym, iż w dziewiętnastym stuleciu, a w zasadzie w końcówce tego wieku, na terenie carskiej wówczas jeszcze Rosji pojawił się nowy, dotąd niespotykany nurt marksizmu. Był on zupełnie odmienny od tego, w jakiej postaci doktryna ta realizowana była i wprowadzana w życie na pozostałych obszarach kontynentu europejskiego. Ową „nowość” w  sposobie zarządzania społeczeństwem i prowadzenia działań politycznych zainaugurował rosyjski działacz- Gieorgij Plechanow. Był on propagatorem demokratycznej odmiany socjalizmu. W jego opinii Rosja stanowiła za jego czasów mniej industrialny kraj niż inne państwa, które ulokowane były w zachodnim rejonie Europy. To wiązało się z mniejszą skalą uprzemysłowienia, a tym Centrum Medyczne Eskulap samym słabszym zurbanizowaniem. W związku z tym, za jedyne – skuteczne – rozwiązanie polityk uznał przygotowanie rewolucji proletariackiej. Miała ona jednak nastąpić dopiero po wcześniej obowiązującym okresie demokracji. W roku 1898 stworzona została RSDPR, czyli Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, która parę lat później podzieliła się na dwa odłamy- mienszewików wyznających socjaldemokrację oraz bolszewików uznających za punkt wyjścia rewolucję. Na czele tych drugich stanął Lenin. 
W konsekwencji takiego stanu rzeczy na scenie polityczno-gospodarczej dawnej Rosji, w 1917 roku doszło do wybuchu rewolucji październikowej, w której dominowali bolszewicy. To oni zdobyli przywództwo, a w konsekwencji tego przeobrazili Rosję w pierwszy na mapie geograficznej kraj, gdzie rządy sprawowała władza o charakterze marksistowsko-rewolucyjnym. Wystarczyło parę miesięcy, aby z pojęcia bolszewizm wykrystalizowały się następne terminologie, w tym – socjalizm oraz charakteryzowany tu komunizm. Bolszewików zaczęto nazywać mianem komunistów, zaś ich partię komunistyczną. Oficjalnie działała ona pod nazewnictwem Rosyjska Partia Komunistyczna a później Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna. Ostatnia z nazw to natomiast Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego. 

Related Posts