Polska Rzeczpospolita Ludowa - wstępne informacje

Charakterystyczny skrót PRL jest znany doskonale chyba każdemu z nas. W rozszerzeniu do pełnego nazewnictwa jest to miano Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Takim określeniem nazwane zostało nasze państwo w okresie od 1952 roku i w takiej formie nazewniczej przetrwało aż po 1989 rok. 
Warto wspomnieć, iż wcześniej, to jest do 1952 roku Polskę określano jako Rzeczpospolita Polska. Natomiast w czasie od 1944 roku do 1989 roku, w mowie potocznej, codziennej przewijał się zwrot Polska Ludowa. Jeżeli chodzi o status naszego kraju, to w okresie trwania PRL był to kraj niesuwerenny. Dominował w Kancelaria prawna Świdnica nim ZSRR, na czele z kolei stanęła komunistyczna Polska Partia Robotnicza. Później została ona zaś zamieniona na Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. W opisywanym momencie, organizm państwowy był pod bezwzględnym wpływem komunistycznych działaczy. Generalnie warto wspomnieć o tym, iż nawet Ludowe Wojsko Polskie było ściśle uzależnione od komunistów i partii. Stanowiło ono bowiem element strukturalny układu Warszawskiego, czyli w praktyce było podległe Armii Radzieckiej.
Powstanie PRL, zgodnie z tym , co zapisane zostało na kartach historii, było długo i skrupulatnie planowane. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się już w czasie akademiaprawajazdy.pl rewolucji październikowej. Plany komunistów dotyczące utworzenia w Polsce organizmu państwowego o ustroju komunistycznym mieli zarówno działacze komunistyczni z naszego kraju, jak również środowiska rosyjskie. Kluczowy i przesądzający o tym, aby komunizm „zasiać” też w Polsce stał się rok 1917. Wtedy to miała miejsce rewolucja, a ta dała przepustkę do objęcia władzy komunistom. Ci zawładnęli Republiką Rosyjską i w konsekwencji swych dalszych poczynań utworzyli Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republikę Radziecką. Na tym jednak dalekosiężne plany komunistów nie zakończyły się. Działacze nie poprzestali na głoszeniu swej ideologii w granicach swego kraju ojczystego. Ich nadrzędną aspiracją okazała się także mocna polityka stosowana wobec sąsiadów, w tym właśnie Polski, gdzie planowano wprowadzenie ustroju komunistycznego na wzór ZSRR, a zrealizować to zamierzano zbrojnie, to jest na zasadzie metod rewolucyjnych. Rezultatem takich priorytetowych ambicji komunistów stało się powołanie Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, co nastąpiło w dniu 16 grudnia 1918 roku. Doszło do tego na zjeździe połączeniowym SDKPiL oraz PPS-Lewicy. Od 1925 roku natomiast obowiązywać zaczęło formalne nazewnictwo Komunistyczna Partia Polski. W 1919 roku KPRP stanowiła działalność uznawaną za nielegalną.

Related Posts