Statut Komunistycznej Młodzieży Polski
uchwalony przez V Zjazd w dniu 15 sierpnia 2013 r.
Komunistyczna Młodzież Polski jest organizacją skupiającą młodych ludzi pragnących w swej działalności praktycznie stosować założenia naukowego socjalizmu. Ostatecznym celem działalności jest doprowadzenie do zmian na bazie materialnego bytowania ludzi, które doprowadzą do zaistnienia komunizmu. Osiągnięcie tego celu uwolni ludzkość od niepewności jutra, od strachu przed wojnami, od nędzy i poniżenia, położy kres panowaniu wyzyskiwaczy nad ludźmi pracy, panowaniu narodów silnych nad słabymi. Dopiero komunizm może zapewnić trwały materialny rozkwit ludzkości, a zdobycze pracy i geniuszu ludzkiego przeznaczyć całkowicie dla dobra i szczęścia człowieka.

Od czasu ukazania się "Manifestu Komunistycznego" i wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej rzeczywistość uzupełniła nauki Marksa, Engelsa i Lenina. Nowe doświadczenia ludzkości w pełni potwierdziły doniosłość ich przełomowego odkrycia. Dotychczas filozofowie potrafili tylko objaśniać świat, Marks, Engels i Lenin nauczyli nas go kształtować. Do teoretycznego dorobku ruchu komunistycznego odnosimy się z szacunkiem, w sposób twórczy i wolny od dogmatyzmu. Nawiązujemy także do ponad stuletniej tradycji polskiego ruchu komunistycznego, zapoczątkowanego w 1882 roku przez "Wielki Proletariat".

Przez komunizm rozumiemy taką formację społeczną, która w stosunku do każdego człowieka realizować będzie zasadę "każdemu według jego potrzeb, od każdego według możliwości". Taki ustrój, którego osiągnięcie umożliwi rozwój środków produkcji, jest naszym dalekosiężnym i perspektywicznym celem.

Aby go osiągnąć, ludzkość będzie musiała przejść przez ten okres, w którym na świecie, a najpierw w najważniejszych jego punktach, zwycięży socjalizm jako pierwsza fala komunizmu. W socjalizmie będzie panowała zasada "każdemu według pracy", przy zapewnieniu tej pracy. Nieodłącznym elementem tego etapu jest dyktatura proletariatu, która może przybierać różne formy w zależności od uwarunkowań.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne


Artykuł 1
Komunistyczna Młodzież Polski, która w dalszej części Statutu jest nazywana także KMP, działa w ramach porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Artykuł 2
1. KMP prowadzi działalność na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą KMP jest Warszawa.

Artykuł 3
KMP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Artykuł 4
Skrótem nazwy stowarzyszenia Komunistyczna Młodzież Polski jest KMP.

 

Artykuł 5
Symbolem organizacji jest lewa pięść wpisana w pięcioramienną gwiazdę, pod którymi znajduje się skrót nazwy organizacji.

Artykuł 6
Stowarzyszenie może posiadać sztandar, strój reprezentacyjny i legitymację członkowską. Ich wzór, w drodze uchwały, określa Prezydium KMP.

Artykuł 7
Hymnem KMP jest Hymn Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej.

ROZDZIAŁ II
Cele KMP i sposoby ich realizacji


Artykuł 8
Cele KMP są określone w Programie KMP.

Artykuł 9
KMP nie dąży do przejęcia władzy. Jako stowarzyszenie chce jednak wpływać na działania władzy publicznej, na postawy i stanowiska sił politycznych i w tym celu prowadzi działalność informacyjną oraz wychowawczą wobec młodzieży.

Artykuł 10
KMP nie stosuje przemocy, nie odwołuje się do jakichkolwiek praktyk totalitarnych. Potępia praktyki totalitarne stosowane w Polsce i na świecie przez reżimy kapitalistyczne. Zarówno te polegające na stosowaniu militarnych represji przez kraje silniejsze wobec krajów słabszych, represji instytucji państwowych i prywatnych przeciwko pracownikom, jak i manipulacji instrumentami politycznymi i masowego oddziaływania społecznego w celu wprowadzania w błąd opinii publicznej i wpływania na wyniki wyborów do władz publicznych.

Artykuł 11
KMP realizuje swoje cele przez wszelkie zgodne z prawem działania, w szczególności przez: 1) publikowanie wydawnictw i materiałów informacyjnych, w tym witryny internetowej, 2) pracę z młodzieżą, w tym organizowanie wyjazdów i obozów, 3) organizowanie szkoleń, konferencji i prezentacji, 4) prowadzenie badań naukowych nad zjawiskami społecznymi i politycznymi oraz publikowanie ich wyników, 5) kierowanie petycji i wniosków do władz publicznych i instytucji społecznych, 6) organizowanie i wspomaganie wszelkich innych przedsięwzięć służących celom KMP

Artykuł 12
Komunistyczna Młodzież Polski może wchodzić w skład organizacji międzynarodowych oraz z takimi współpracować.

ROZDZIAŁ III
Członkowie KMP


Artykuł 13
1. Członkami KMP mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, ale nie przekroczyły 35. r. ż. oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkami KMP mogą być także małoletni, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
3. Nie mogą być członkami osoby fizyczne pozbawione praw publicznych.

Artykuł 14
Nabycie członkostwa następuje na wniosek zainteresowanej osoby po podjęciu przez Prezydium KMP uchwały o przyjęciu.

Artykuł 15
Utrata członkostwa następuje w wyniku: 1) śmierci, 2) utraty wymaganego rodzaju zdolności do czynności prawnych, 3) wystąpienia z KMP, 4) utraty praw publicznych, 5) wykluczenia z KMP, 6) Przekroczenia 35 roku życia.

Artykuł 16
1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Prezydium z następujących przyczyn: 1) niewywiązywania się z ważnych zobowiązań wobec KMP; 2) naruszenia zasad statutu, 3) sprzecznego z zasadami współżycia społecznego działania na szkodę KMP lub szkodę jego członków.
2. Osoba wykluczona z KMP może się odwołać do Prezydium. W razie wniesienia takiego odwołania Prezydium rozpatrzy sprawę wykluczenia ponownie. Jeśli zaś po rozpatrzeniu przychyli się do odwołania, wówczas członkostwo wykluczonej wcześniej przez osoby uważa się za nieprzerwane.

Artykuł 17
Członkowie KMP mają prawo do: 1) uczestnictwa w Zebraniu Członków; 2) zgłaszania uwag i wniosków do wszystkich organów KMP; 3) wyboru organów KMP, uczestnicząc w Zjeździe KMP; 4) bycia wybieranym do organów KMP.

Artykuł 18
Członkowie KMP mają obowiązek: 1) opłacać składki członkowskie; 2) przestrzegać statutu, Programu i uchwał władz KMP; 3) dbać o dobro KMP i działać na rzecz urzeczywistniania jej celów; 4) nieustannie podwyższać swój poziom ideowy i kulturalny oraz uświadomienie polityczne, studiować podstawy marksizmu-leninizmu, dzieła Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina; 5) przyczyniać się, także osobistym przykładem, do wzrostu autorytetu i wpływów KMP oraz do zasilenia organizacji nowymi działaczami; 6) brać czynny udział w życiu politycznym kraju; 7) aktywnie działać na rzecz komunistycznej agitacji młodzieży; 8) być uczciwym i prawdomównym wobec KMP oraz swych towarzyszy walki; 9) uwalniać się od wszelkich przesądów religijnych i nieustannie przyswajać sobie światopogląd naukowy.

ROZDZIAŁ IV
Organy KMP


Artykuł 19
Organami KMP są: 1) Zjazd; 2) Prezydium; 3) Komisja Rewizyjna; 4) Sąd koleżeński KMP.

Artykuł 20
1. Wszystkie uchwały organów KMP podejmowane są w sposób demokratyczny, po przeprowadzeniu dyskusji nad ich treścią.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów i przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.
3. Wybór władz KMP może być dokonywany w głosowaniu tajnym. Inne uchwały mogą być dokonywane także w głosowaniu jawnym.

Artykuł 21
1. Najwyższą władzą KMP jest Zjazd.
2. Zjazd ma prawo decydowania we wszystkich sprawach KMP.
3. Do wyłącznej kompetencji Zjazdu należy: 1) wybór Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 2) dokonywanie zmian statutu i Programu KMP; 3) decydowanie w sprawach czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem KMP.

Artykuł 22
Zjazd zwoływany jest przez Prezydium, nie rzadziej niż raz na 4 lata. Członkowie KMP muszą zostać poinformowani o terminie zwołania Zjazdu co najmniej na tydzień przed początkiem Zjazdu.

Artykuł 23
1. Prezydium wybierane jest przez Zjazd, w liczbie trzech osób.
2. Prezydium wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego KMP, sekretarza oraz skarbnika.
3. Prezydium kieruje działalnością organizacyjną KMP, w szczególności: a) zwołuje Zebrania Członków; b) decyduje w sprawach czynności zwykłego zarządu majątkiem KMP.
4. Prezydium wykonuje uchwały Zjazdu.
5. Członkowie Prezydium mają prawo do reprezentowania KMP na zewnątrz, w tym do zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych, na podstawie uchwały odpowiedniego organu.
6. Prezydium każdorazowo przedstawia Zjazdowi sprawozdanie ze swojej działalności.

Artykuł 24
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Zjazd, w składzie trzech osób. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego, który kieruje jej pracą.
2. Komisja Rewizyjna czuwa nad przestrzeganiem zasad statutu, regulaminu i wykonywaniem innych uchwał.
3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Prezydium.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli wszystkich dokumentów KMP.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Zjazdowi, a także na bieżąco informuje Prezydium o wszystkich dostrzeżonych przez siebie nieprawidłowościach.

Artykuł 25
1. Kadencja Prezydium i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Zjazd, zwołany przed upływem kadencji może jednak zmieniać lub uzupełniać ich skład.
2. W razie pojawienia się braków w składzie Prezydium, Prezydium owo może dokooptować do swojego składu nowych członków w drodze uchwały. Jednak liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 statutowego składu Prezydium.
3. Komisja Rewizyjna nie może dokonywać uzupełnienia w drodze kooptacji. Do uzupełniania braków w jej składzie uprawnione jest wyłącznie Prezydium. Jednak liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 statutowego składu Komisji Rewizyjnej.

Artykuł 26
1. Władzę sądową w stowarzyszeniu sprawuje Sąd Koleżeński KMP w liczbie 3 osób, wybieranych na każdym kolejnym Zjeździe KMP.
2. Sąd Koleżeński KMP rozpatruje: a) Spory pomiędzy członkami KMP; b) Spory kompetencyjne pomiędzy władzami KMP.
3. Realizując swe zadania Sąd Koleżeński KMP prowadzi mediacje lub wydaje orzeczenia.
4. Przy zaistnieniu przesłanek wynikających z artykułu 16 ust. 1 Statutu KMP, Sąd Koleżeński KMP może wnioskować do Prezydium KMP w sprawie podjęcia uchwały o wykluczeniu z KMP konkretnego członka Stowarzyszenia.
5. Od orzeczenia sądu KMP przysługuje zainteresowanym prawo odwołania się do Prezydium KMP.

ROZDZIAŁ V
Koła KMP


Artykuł 27
1. Uchwałę o utworzeniu koła podejmuje wyłącznie Prezydium. Koła są politycznie odpowiedzialne przed Prezydium.
2. Koła mogą być rozwiązywane tylko w drodze uchwały Prezydium.

Artykuł 28
1. W ramach Koła KMP członkowie mogą prowadzić działalność na określonym terenie, w sposób ustalony na Zebraniu Członków Koła.
2. Koła powinny informować Prezydium o swej działalności.

ROZDZIAŁ VI
Majątek KMP


Artykuł 29
Majątek KMP powstaje ze: 1) składek członkowskich, 2) darowizn, zapisów i spadków; 3) z działalności KMP w tym z należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych, których KMP jest stroną.

Artykuł 30
1. Sposób wykorzystania majątku KMP, także planowane wydatki i przychody, mogą zostać ustalone w planie finansowym przyjętym przez Prezydium.
2. Plan ten może określać szczegółowy zakres czynności zwykłego zarządu majątkiem KMP i przewidywać limity wydatków na określone cele.

Artykuł 31
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu KMP mają prawo członkowie Prezydium na podstawie indywidualnego upoważnienia udzielonego przez Prezydium.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe


Artykuł 32
Zmian Statutu dokonuje Zjazd większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

Artykuł 33
1. Likwidacja KMP wymaga dwóch jednogłośnie brzmiących uchwał podjętych przez Zjazd większością 2/3 głosów przy kworum co najmniej połowy liczby delegatów w odstępie czasowym nie mniejszym niż 14 dni.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu KMP Zjazd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku KMP. Zjazd wyznacza do tego likwidatora.

Artykuł 34
We wszelkich sprawach KMP nie uregulowanych w Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa o stowarzyszeniach.